Popis rukovodećeg osoblja Ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu 1941. godine

Piše: Srećko Ignjatović

Osnivanjem Ministarstva prometa i javnih radova 24. lipnja 1941. sav promet, pa tako i željeznice su postali sastavni dio Ministarstva Hrvatskog domobranstva sa sjedištem u Zagrebu, odnosno potpale su pod Zapovjedništvo cjelokupnih oružanih snaga NDH.
Prvi ministar navedenoga Ministarstva bio je Slavko Kvaternik, zamjenik Poglavnika, koji je preuzeo zapovjedništvo nad cjelokupnim oružanim snagama i cjelokupnim prometom u Hrvatskoj (željeznice, ceste, rijeke, obale, pošta, telegraf, telefon itd.)
Temeljnom odredbom o ustrojstvu Zapovjedništva vojske i Ministarstva Hrvatskog domobranstva osnovano je Predsjedništvo i sedam odjela na čelu kojih je bio zapovjednik ili predstojnik.
Jedan od odjela bio je i „Odjel za željeznički promet“. pod koji su spadala Ravnateljstva državnih željeznica u Zagrebu i Sarajevu i imala su svaki po 7 odsjeka, i to: I. Opći, II. Prometni,
III. Građevni, IV. Strojarski, V. Trgovački, VI. Računski i VII. Gospodarski. Preciznije rečeno Ravnateljstvo u Zagrebu pretvorilo se u jedan od odjela toga Zapovjedništva, koji se zvao Ministarstvo Domobranstva – Odjel za željeznički promet. (Izvor: Siniša Lajnert, Ustroj Hrvatskih državnih željeznica (1941-1945), UDK 061.5:656.2 HDŽ “1941/45”, Pregledni rad. https://hrcak.srce.hr/file/11118 ; Pristup 23.05.2023.)

Već 30. travnja 1941., zapovjednik cjelokupnih oružanih snaga NDH, na prijedlog Odjelnog predstojnika Odjela za željeznički promet postavio je Antu Vokića za ravnatelja Ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu.

Rješenjem ravnatelja Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu u Komercijalno odjeljenje postavljeni su: Josip Febić – za predstojnika Tarifskog odsjeka, Juraj Ponović – za predstojnika Transportnog odsjeka, Ivan Andrić – za predstojnika Kontrole prihoda.

Odredbom poglavnika, na prijedlog ministra hrvatskog domobranstva, pri Ravnateljstvu državnih željeznica u Sarajevu, s važnošću od 30. svibnja 1941, imenovani su: dr. Ivo Lastrić – za načelnika Općeg odjela, Dragutin Jurić – za načelnika Prometnog odjela, ing. Ljubomir Gospodnetić – za načelnika Građevinskog odjela, ing. Vjekoslav Ciulić – za načelnika Strojarskog odjela, Ante Barbarić – za načelnika Komercijalnog odjela, Filip Korač – za načelnika Računarskog odjela i Nikola Jarak – za načelnika Gospodarstvenog odjela. (Siniša Lajnert, Historijska traganja, Organizacija Ravnateljstva državnih željeznica Sarajevo (1941.-1945.),  str. 313-314. Link: https://iis.unsa.ba, pristup 23. maja 2023.)

Uvidom u evidenciju, (JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond), koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak rukovodećeg osoblja Ravnateljstva HDŽ-a Sarajevo sačinjen 18. studenog 1941. godine.

Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja (od 17.11.1941. godine, broj 1121 F) od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel za željeznički promet. Traže se podaci o imenovanju, prijedlog imenovanja, godinama u službi, školskoj spremi i položaju u službi.

U popisu nalaze se slijedeći imenovani službenici:

 1. Salih A. Muftić –  Pomoćnik upravitelja od 30.05.1941. Do tada vršio službu kao viši savjetnik IV/1-1 položajne grupe. Završio Pravni fakultet u Zagrebu. U Ravnateljstvu od 1931. godine. Suglasnost za imenovanje pomoćnika upravitelja doneseno od strane Računarskog dvora broj 23.114/41. P-10231/1941. Isto tako, imenovan je i Odredbom poglavnika od 15. lipnja 1941. na prijedlog ministra hrvatskog domobranstva. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu III.-2.
 2. Dr. Ivo P. Lastrić – Načelnik Općeg odjeljenja od 30.05.1941. U statusu umirovljenika čin I/6 pol. grupe i odvjetnik. Završio Pravni fakultet i Doktor je prava. U službi saobraćaja radio 16 i pol godina, kao egzekutor proveo 11 i kao odvjetnik 15 godina. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu III.-2.
 3. Dr. Sejfudin Muftić. U primjedbi stoji: „Nema podataka jer nije službenik ovog Ravnateljstva“. Očekuje se ‘Osobnik‘, odnosno imenovanje iz Ravnateljstva DŽ iz Zagreba.
 4. Dragutin A. Jurić – Načelnik Promidžbenog odjeljenja od 30.05.1941. Prije raspoređen kao Inspektor V pol. grupe. Završio Učiteljsku školu sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 30-2-28 radnog staža. U primjedbi stoji: Predložen za načelnika III – 2 pol. grupe i unaprijeđen zbog proganjanja 1934./35. godine radi sudjelovanja u ustaškom oslobodilačkom pokretu. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu III.-2.
 5. Ing. Vjekoslav A. Ciulić – Načelnik Strojnog odjeljenja od 30.05.1941. Do tada radio kao povjerenik IV pol. grupe. Završio Višu tehničku školu i stekao zvanje Inženjera strojarstva. Ukupno ima 12-6-22 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu III.-2.
 6. Antun I. Barbarić – Načelnik Komercijalnog odjeljenja od 30.05.1941. Do tada bio raspoređen kao viši kontrolorVI-3 pol. grupe. Završio 6 razreda gimnazije i ispit za pričuvnog oficira. Ukupno ima 33-1-29 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu III.-2.
 7. Filip P. Korač – Načelnik Računovodstvenog odjeljenja od 30.05.1941. Do tada vršio službu kao viši kontrolor VI-2 pol. grupe 2.p.p. Završio Gimnaziju sa položenim ispitom zrelosti. Predložen za načelnika III – 2 pol. grupe i unaprijeđen zbog proganjanja 1933./34./35 godine radi sudjelovanja u ustaškom oslobodilačkom pokretu. Ukupno ima 22-3-10 staža.
 8. Nikola B. Jarak – Načelnik Gospodarskog odjeljenja od 30.05.1941. Do tada vršio službu kao viši kontrolor VI pol. grupe 2.p.p. Završio Gimnaziju sa položenim ispitom zrelosti. Ukupno ima 22-1-26 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu III.-2.
 9. Petar M. Alavanić – Viši savjetnik i predstojnik Prometnog odjeljenja od 12.07.1941. Do tada vršio službu kao viši kontrolor VI-3 pol. grupe. Završio 6 razreda Više pučke škole i tečaj za rezervnog oficira. Predložen za unaprijeđene za savjetnika IV-1 pol. grupe zbog naročitih sposobnosti i naročito sposoban organizator prometne službe. Ukupno ima 37-4-19 staža.
 10. Antun L. Hladnik – Viši savjetnik i predstojnik Općeg odsjeka – Strojno odjeljenje od 11.07.1941. Do tada vršio službu kao administrativni činovnik VIII pol. grupe. Završio Gimnaziju sa položenim ispitom zrelosti. U primjedbi stoji: „13.12.1934. godine otpušten iz službe jer je bio optužen po Zakonu o zaštiti države radi prikrivanja i prebacivanja preko granice Tomiše Grgića“. Ukupno ima 12-6-24 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 11. Petar (?) Putica – Viši savjetnik i inspektor V pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu kao  referent II-2-c Prometnog odjeljenja. Završio Učiteljsku školu sa ispitom zrelosti. Staž učitelja trajao 7-7-26, a kao uposlenik Ravnateljstva sakupio 28-11-0 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 12. Ivan J. Vujičić – Viši savjetnik i predstojnik Mirovinskog odsjeka – Općeg odjeljenja od 31.07.1941. Završio 4 razreda Gimnazije i 2 razreda Tehničke škole. Ukupno ima 31-10-9 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 13. Ibrahim A. Baljić – Viši savjetnik i viši kontrolor VI-2 pol. grupe od 31.07.1941. Prije bio na položaju predstojnika postaje Čapljina. Završio 2 razreda Gimnazije i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 34-9-29 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 14. Ramadan A. Fetahagić – Viši savjetnik i predstojnik Odsjeka Kontrole prihoda – Komercijalno odjeljenje od 31.07.1941. Do tada vršio službu kao inspektor V-1 pol. grupe. Završio Učiteljsku školu sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 32-11-0 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 15. Hinko J. Hinković – Viši savjetnik i inspektora V-1 pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu referenta za izradu redova vožnje – Prometno odjeljenje. Završio Srednju tehničku školu sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 32-4-12 staža. Naredbom ministra prometa od 16. listopada 1942. imenovan je za nadstojnika Prometnog pododsjeka kod Prometnog odsjeka Ravnateljstva Sarajevo. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.   Napomena: Sud za suđenje zločina protiv narodne časti Srba, Muslimana i Hrvata Bosne i Hercegovine izrekao je slijedeću presudu: …“Hinko Hinković, željeznički činovnik u Sarajevu, nastojao je svim svojim silama da zadovolji potrebe okupatorske i ustaške vojske, pomagao je njihova nastojanja, pa je sa zasluge unapređen 1943 za šefa saobraćajnog odsjeka Direkcije željeznica i odlikovan od zlikovca Pavelića ordenom za zasluge, a god. 1944 od Nijemaca ordenom Krsta njemačkog orla II reda. Osuđen je na gubitak narodne časti u trajanju od 4 godine, te na kaznu lakog prisilnog rada od 1 godine“. (Izvor: Sarajevski dnevnik od 07.07.1945. Autor nije naveden.)
 16. Josip N. Došen – Viši savjetnik i inspektora V-2 pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu referenta u Tarifnom odsjeku – Komercijalno odjeljenje Završio Gimnaziju sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 32-0-23 staža. Naredbom ministra prometa NDH od 22. studenoga 1944. promaknut je za nadsavjetnika, za nadstojnika Pododsjeka za prijevoz Trgovačkog odsjeka Ravnateljstva Sarajevo. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 17. Mahmut A. Salahović – Viši savjetnik i inspektora V pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu u postaji Mostar na radnom mjestu blagajnika. Završio Gimnaziju sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 32-1-4 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 18. Mehmed G. Kulenović-Bajbutović – Viši savjetnik i viši kontrolor VI pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu referenta za studije i statistiku Prometnog odjeljenja. Završio 4 razreda Gimnazije i 2 razreda Tehničke srednje škole. Ukupno ima 31-10-9 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 19. Đuro J. Penović – Viši savjetnik i viši kontrolor od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika Transportnog odsjeka – Komercijalno odjeljenje. Završio 4 razreda Gimnazije i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 31-9-4 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 20. Ivan P. Radošević-Krišto – Viši savjetnik i inspektor V pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika za industrijske kolosijeke Komercijalnog odjeljenja. Završio Gimnaziju sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 31-7-17 staža. Naredbom ministra prometa od 16. listopada 1942. imenovan je za nadstojnika Općeg pododsjeka kod Prometnog odsjeka Ravnateljstva Sarajevo. Po novoj sistematizaciji nosi pol. grupu IV-1.
 21. Sulejman B. Burzić – Viši savjetnik i inspektor V pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika postaje Zenica. Završio Gimnaziju sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 30-11-16 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 22. Mirko M. Figurić – Viši savjetnik i inspektor V-1 pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika postaje Dubrovnik. Završio Gimnaziju sa ispitom zrelosti. Ukupno ima 31-2-24 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 23. Vjekoslav A. Jurić – Savjetnik i pomoćnik  u Građevinskom odjeljenju, oficijal (službenik) X-1 pol. grupe od 11.07.1941. Do tada vršio službu referenta za materijal u Građevinskom odjeljenju. Podaci o školskoj spremi ne dostaju. Ukupan radni staž ima od 12-10-0 dok mu nedostaje staža od 4-11-9 (otpušten iz službe). U primjedbi stoji: „21.02.1935. otpušten iz službe, jer je bio optužen po Zakonu o zaštiti države radi prikrivanja preko granice Tomiše Grgića“. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-2.
 24. Lavoslav I. Šešelj – Savjetnik i viši prometnik VII pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika postaje Jajce. Završio 2 razreda Gimnazije i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 29-9-7 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-2.
 25.  Ing. Oskar F. Hablitschek – Savjetnik i povjerenik VI pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika Odsjeka za vuču Strojarskog odjeljenja. Završio Visoku tehničku školu i stekao zvanje strojarskog inženjera. Ukupno ima 14-6-9 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-2.
 26. Ivo J. Andrić – Savjetnik i viši kontrolor VI-2 pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika Odsjeka za reklamaciju – Komercijalno odjeljenje. Završio 4 razreda građanske škole i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 30-2-5 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-2.
 27. Hamdija S. Mandić – Viši savjetnik i viši kontrolor VI pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu predstojnika postaje Tuzla. Završio 4 razreda Realke i jedan razred Trgovačke akademije i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 30-2-0 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 28. Stjepan A. Boras – Viši savjetnik i viši kontrolor VI-3 pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio službu referenta za staničnu i voznu službu Prometnog odjeljenja. Završio 7 razreda Gimnazije i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 30-1-15 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 29. Marko J. Ljubonić – Viši savjetnik i viši kontrolor VI-3 pol. grupe od 31.07.1941. Do tada vršio v.d. u staničnoj i voznoj službi Prometnog odjeljenja. Završio 8 razreda Gimnazije i ispit za pričuvnog časnika. Ukupno ima 30-1-15 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IV-1.
 30. August (?) Tomić – Inspektor i kontrolor VII pol. grupe. Do tada vršio službu prometnog kontrolora stanice Sarajevo. Predložen za inspektora u Ravnateljstvu HDŽ 31.07.1941. Drugih podataka nema jer nije poslan Osobnik od Ravnateljstva iz Zagreba. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu V.
 31. Josip S. Damić – Prometnik IX pol. grupe od 30.10.1941. Do tada vršio službu dirigenta u referatu za podjelu kola Prometnog odjeljenja. Završio 4 razreda Realne Gimnazije u Zagrebu. Vanredno unaprijeđen. Ukupno ima 15-6-22 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu VIII.
 32. Nikola P. Malić – Strojovođa X-2 pol. grupe od 30.10.1941. Do tada vršio službu strojovođe u ložionici Bosanski Brod. Završio 4 razreda Gimnazije u Visokom. Ukupno ima 29-9-0 staža. Bio otpušten radi štrajka i pomilovan. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu VIII.
 33. Josip L. Čečura – Oficijal (službenik) sa činom vježbenika X pol. grupe od 30.10.1941. Do tada vršio dužnost činovnika u Nabavnom odsjeku Gospodarskog odjeljenja. Završio 4 razreda Trgovačke škole. Vanredno unaprijeđen. Ukupno ima 10-6-12 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu IX.
 34. Smail M. Širbegović – Dnevničar – v.d. podbrzojavljaća I kategorije od 30.10.1941. Do tada vršio službu brzojavljać postaje Usora. Završio 4 razreda Gimnazije u Tuzli. Godine 1938. bio otpušten zbog ‘glasanja’. Ukupno ima 2-8-12 staža. Po novoj sistematizaciji nosi položajnu grupu X.

U Sarajevu, 18. studenog 1941. godine

Izvor: ABH Sarajevo, JDŽ 1941. kut. 81, protokol br. 58704/1941.

Spisak otpuštanja željezničkog osoblja srpske nacionalnosti

Uspostavom NDH odmah je došlo do otpuštanja željezničkog osoblja srpske nacionalnosti, kojega je u Bosni za vrijeme Kraljevine Jugoslavije bio znatan broj. Prva veća otpuštanja željezničara srpske nacionalnosti na cjelokupnom prostoru NDH počela su već u svibnju 1941. Rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a Sarajevo Ante Vokića razriješeni su službe:

Budimir Maletić – viši savjetnik Općeg odjeljenja, Dragiša Mladenović – viši pristav Općeg odjeljenja, dr. Borivoje Petrović – pristav Općeg odjeljenja, Stevan Jovanović – administrativni činovnik Općeg odjeljenja, Milan Gavrilović – oficijal Općeg odjeljenja, Radomir Joksimović – oficijal Općeg odjeljenja.

Dana 5. svibnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu razriješeni su službe: ing. Dragoslav Bojović – viši pristav i predstojnik Ložionice Mostar, ing. Miodrag Grozdanović – viši pristav i predstojnik Ložionice Konjic, ing. Vladimir Veljković – pristav i predstojnik Ložionice Zenica, Đorđe Živanović – tehnički činovnik i predstojnik Ložioničke ispostave Višegrad, ing. Jovan Biljanović – pristav i predstojnik Ložionice Doboj.

Dana 24. svibnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu otpušten je Jovan Savić, v.d. desetara pruge VII. sekcije Mostar.

Dana 4. lipnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu razriješeni su službe ing. Dušan Petković – viši pristav Glavne željezničke radione Sarajevo i ing. Dušan Lazić – povjerenik iste radione.

Dana 5. lipnja 1941, rješenjem odjelnog predstojnika Odjela za željeznički promet otpušteni su Đorđe Akšam – prometnik postaje Hutovo i Vaso Đukić – prometnik postaje Vardište.

Dana 6. lipnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu razriješeni su službe sljedeći činovnički vježbenici Glavne željezničke radione Sarajevo: ing. Milan Tadić, ing. Đorđe Ćirić i ing. Živojin Ivković.

Dana 10. lipnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu razriješeni su službe sljedeći zaposlenici Glavne željezničke radione Sarajevo: ing. Milutin Novaković, savjetnik, ing. Dragoslav Antonijević, viši sekretar, ing. Vojislav Vladimirović, viši sekretar, ing. Momčilo Momčilović, povjerenik, ing. Veselin Vesić, viši pristav, ing. Petar Jašić, viši pristav, Jovan Vukotić, kontrolor, Veljko Ilić, kontrolor.

Dana 18. lipnja 1941. rješenjem odjelnog predstojnika Odjela za željeznički promet otpušten je Milan Vojnović, čuvar pruge XI. sekcije za održavanje pruge Bosanski Brod.

Dana 19. lipnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu razriješeni su službe zaposlenici Glavne željezničke radione Sarajevo: Blagoje Stanković, poslovođa, Dragoslav Hristić, tehnički činovnik i Stevan Kojović, činovnički vježbenik.

Dana 23. lipnja 1941. rješenjem ravnatelja Ravnateljstva HDŽ-a u Sarajevu razriješen je službe Nikola Sabljić, poslovođa Ložionice Konjic, a dana 24. lipnja 1941. razriješen je Milan Stanković pomoćni strojovođa Ložione Sarajevo.

Dana 4. srpnja 1941. rješenjem odjelnog predstojnika Odjela za željeznički promet otpušten je Svetozar Bošković, kontrolor Ložione Mostar. (Siniša Lajnert, Historijska traganja, Organizacija Ravnateljstva državnih željeznica Sarajevo (1941.-1945.),  str. 314, 315 i 316. Link:  https://iis.unsa.ba, pristup 23. maja 2023.)

Daljnjim istraživanjem pronađen je dokument „Popis inženjera Građevinske i strojarske službe Ravnateljstva HŽ u Sarajevu“. Popis je sačinjavao ukupno 52 (pedeset i dva) inženjera. Novim imenovanjem od 30. svibnja 1941. godine jedini sa ovog spiska imenovan je ing. Ljubomir P. Gospodnetić, za načelnika Građevinskog odjela. (Izvor: ABH Sarajevo, JDŽ 1941. kut. 81, protokol br. 56866/1941.)

Dokument možete vidjeti klikom na link: https://vremeplov.ba/?p=19252

Sticanjem okolnosti vezano za kadrovsku politiku novo nastale države (NDH) iz popisa otpuštenih službenika, možemo zaključiti da su otpušteni: jedan doktora pravnih nauka i četrnaest diplomiranih inženjera.

Iz gornjeg popisa  imenovanja, od 30. svibnja 1941. godine, vezano za školsku spremu, utvrđeno je da su imenovana: Dva diplomirana pravnika, dva inženjera (građevine i strojarstva), jedan sa Višom školom sa zvanjem inženjera strojarstva, šest službenika sa završenom učiteljskom školom, dva sa 4 razreda građevinske škole, jedan službenika sa 4 razreda trgovačke škole, sedamnaest službenika sa 2, 4, 6 i 8 razreda gimnazije i dva službenika sa završenim 6 razreda pučke škole.

Naravoučenije? Čitatelji mogu sami zaključiti, jer historija se ponavlja, što se tiče kadrovskog ustroja u željeznicama Bosne i Hercegovine.  Završetkom Prvog svjetskog rata nastala je Kraljevina SHS (‘kuferaši-stranci’, kvalifikovani radnici protjerani su u svoje matične države), zatim stvaranjem tzv. NDH vidljivo je iz priloga ovog članka. Nakon završetka Drugog svjetskog rata slična dešavanja (kolaboracionisti i službenici koji su bili ‘pasivni’ tokom oslobodilačkog rata, presudom, gube ‘narodnu čast’ i stalno zaposlenje) te ratova na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine formiranjem tri ‘državne’ željeznice. Željeznice Republike Srpske, Željeznice Herceg Bosne i Željeznice BiH (2000. godine ŽHB i ŽBH sjedinjuju se u Željeznice Federacije BiH). O kadrovskim rješenjima bilo bi suvišno dalje komentarisati.

Ovaj skromni istraživački rad, kojeg smo prezentirali ovim člankom, završavamo s iskrenom zahvalom prema uposlenicima u Arhivu BiH u Sarajevu, bez čije pomoći u preporuci korištenja dostupne bibliotekarske i arhivske građe ne bi bila moguća.

Napomena:

Preuzimanje dijela (maksimalno trećine) ili kompletnog teksta moguće je u skladu sa članom 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine.
Ako neki drugi medij želi preuzeti dio/čitav autorski tekst, može to uraditi isključivo uz pismeno odobrenje portala vremeplov.ba.
Nakon dozvole, dužan je kao izvor navesti portal vremeplov.ba i, na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.